Slopers

Plaats in de organisatie


Is volledige verantwoording verschuldigd aan de voorman voor alle uitgevoerde werkzaamheden.

Doel van de functie
Het zo optimaal mogelijk uitvoeren van sloopwerkzaamheden.

Taken en verantwoordelijkheden
Verricht zelfstandig alle voorkomende sloopwerkzaamheden, conform het projectplan of interne werkbon en de door de voorman  verstrekte mondelinge instructies.

Het takenpakket omvat onder meer:
het uitvoeren van diverse sloopwerkzaamheden met inbegrip van zagen, boren en branden;
het in goede staat onderhouden van machines en gereedschappen;
het verhelpen van problemen i.o.m. de voorman;
het verlenen van hand- en spandiensten, indien geen sloopwerkzaamheden plaatsvinden;
zorgt voor tijdige terugkoppeling naar de voorman met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden.

Kwaliteit
Rapporteert kwaliteitsproblemen binnen zijn werkterrein aan de voorman en geeft zo mogelijk een aanzet tot corrigerende en/of preventieve maatregelen.
Rapporteert problemen, die de voortgang van de werkzaamheden kunnen beïnvloeden, tijdig aan de voorman.
Is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving en van procedures en instructies als omschreven in het bedrijfszorgsysteem.

Veiligheid/Gezondheid/Welzijn/Milieu
Is verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en anderen dan wel met het oog op hun welzijn;
materiaal/materieel mag niet van of aan derden worden geleend zonder toestemming van de voorman;
is verplicht zich te houden zich aan de instructies van de uitvoerder en/of de voorman, de tijdens het werkoverleg gemaakte afspraken en de geldende VGWM-voorschriften op de werklocatie;
is verplicht het projectreglement na te leven;
is verplicht de werkzaamheden uit te voeren conform de milieu-aspectenanalyse en het treffen van de nodige maatregelen om direct milieugevaar te voorkomen;
is verplicht transportmiddelen, machines, gereedschappen op de juiste wijze te gebruiken en te onderhouden evenals andere voorzieningen zoals:

                .               handgereedschappen;

                .               elektrische gereedschappen;

                .               bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens;

                .               schaft-, materiaal- en toiletwagens;

                .               eigendommen van derden.

is verplicht de aangebrachte beveiligingen op de juiste wijze te gebruiken deze zonder noodzaak niet te veranderen of weg te halen;
is verplicht na beëindiging van werkzaamheden de machines en de werkplek veilig achter te laten en het gebruikte materieel zo weg te zetten dat deze niet op eenvoudige wijze door anderen in werking kan worden gesteld;
is verplicht de door het bedrijf ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals veiligheidshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, werkkleding) op de juiste wijze te gebruiken en te beheren;
is verplicht de voorman direct op de hoogte te brengen indien:

                .               een onveilige/ongezonde/onwettige situatie of handeling wordt gesignaleerd;

                .               een beveiliging moet worden weggehaald, vervangen of veranderd;

                .               een (bijna) ongeval of (milieu-)incident is gebeurd.


is verplicht het voorlichtings- en onderrichtprogramma te volgen;
is verplicht kwaliteits- en veiligheidsinstructies en toolbox meetings bij te wonen.

Bevoegdheden

Is bevoegd tot het nemen van beslissingen met betrekking tot de uitvoering en voortgang van sloopwerkzaamheden binnen de hierboven gestelde verantwoordelijkheden.

Functie eisen
ervaring in sloopwerkzaamheden;
ervaring in het gebruik en onderhoud van materieel en gereedschappen;
certificaat B-VCA;
certificaat Brandbestrijding;
kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Jouw reactie
Ben je enthousiast?
Stuur je sollicitatie met CV per e-mail naar vacatures@vlasman.nl of naar Postbus 16, 2400 AA Alphen aan den Rijn ter attentie van afdeling Personeelszaken.